Vraťme EU praktický obsah

ODS na své nedávné programové konferenci představila dokument „Silné Česko v Evropě 21. století“, na jehož připravě se podílel i Pravý břeh. S odkazem na „Manifest českého eurorealismu“ z roku 2001 definuje její pozici k EU.

Nový manifest navrhuje, jak by se EU v době, kdy čelí čtyřem krizím současně (hospodářská krize čili krize eurozóny, migrační krize, bezpečnostní krize a konečně krize důvěry čili brexit) měla změnit. Unie bude podle ODS životaschopná jedině za předpokladu, že se přikloní k principu flexibilní integrace.

Flexibilní integrace je taková forma spolupráce, kdy mezi sebou členské státy uzavírají praktická partnerství a kdy mají svobodu zvolit si takovou hloubku integrace, která jim nejlépe vyhovuje, aniž by musely směřovat ke společnému (celounijnímu) cíli. Jedinou výjimkou je společný trh – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

„Evropa se musí vrátit do stavu, který je udržitelný. Lidé musejí mít jistotu, že EU je zvládnutelná organizace. Vidím šanci pro nás, abychom si znovu definovali, jaké místo v Evropě chceme mít.“ – Jan Zahradil

Co chce ODS zachovat

 • Funkční společný trh bez zbytečné regulace
 • Efektivní obchodní politiku odbourávající celní i necelní překážky a bránící dumpingu
 • Malý a vyrovnaný rozpočet pro společné projekty
 • Schengen podle pravidel zajišťující svobodu legálního pohybu prioritně pro občany členských států

Co chce ODS změnit

1. Přejít na systém flexibilní integrace:

 • opustit logiku budování stále užší unie
 • upustit od faktického budování „tvrdého jádra“
 • zakotvit princip flexibilní integrace do zakládacích smluv
 • utlumit politický rozměr EU
 • revidovat evropskou legislativu (acquis communautaire)

2. Zrušit povinnost přijmout euro:

 • opustit princip, že měnou EU je euro
 • přeměnit eurozónu na dobrovolnou „nadstavbu integrace“ těch členských států, které tuto cestu považují za výhodnou

3. Vyjasnit kompetence:

 • začít proces návratu kompetencí na národní úroveň
 • posílit kontrolní mechanismy národních parlamentů
 • připravit se na diskusi o reformě institucí EU

4. Zahájit diskusi o rozpočtových prioritách:

 • podpořit rozumnou restrukturalizaci rozpočtu bez jeho navyšování a změn v příjmech

5. Změnit parametry klíčových politik:

 • reformovat azylovou a migrační politiku, adekvátně rozdělit kompetence mezi členské státy a EU
 • zmrazit budování evropské armády
 • posilovat transatlantickou vazbu

Evropský program pro Česko

 • Diverzifikovat obchodní portfolio, zejména zvýšit podíl mimoevropských trhů na českém exportu
 • Nepřipustit vstup do eurozóny a usilovat o nové zakotvení pravidel o přijetí eura
 • Usilovat o trvalou výjimku ze společné azylové a migrační politiky

obalka.png

Dokument, na jehož přípravě se podíleli členové Pravého břehu, si můžete stáhnout ze stránek ODS.

Reforma EU je otázka zdravého rozumu

Netroufáme si předpovídat, jakými cestami se bude vývoj v Evropě ubírat v dlouhodobé perspektivě. Víme však dobře, že nikomu neprospějeme, necháme-li se unést abstraktní ideologií. Reforma EU je čistě praktickou záležitostí, je to otázka zdravého rozumu. Je možné, že EU časem dospěje k řešení, které se dnes jeví jako nereálné. Míra integrace může časem růst i slábnout. Takový vývoj je ale v každém případě otázkou celých generací.

Nepokoušejme se proto o sociální inženýrství, nepodléhejme falešnému přesvědčení, že jsme objevili zákonitosti lidských dějin, a že tedy můžeme uspíšit evoluci a stvořit něco naprosto nového. Není třeba připomínat, k čemu takové pokusy v historii vedly. Nebudujme umělý svět a soustřeďme se raději na problémy toho světa, ve kterém dnes skutečně žijeme.

„Chceme EU založenou na svobodné a pružné spolupráci. Unii, která posiluje svůj vnitřní trh a přispívá k liberalizaci globálního svobodného obchodu. Unii, v níž státy při politické spolupráci vstupují do proměnlivých otevřených koalic, aniž by k tomu nutily ostatní, či jim to naopak zakazovaly.“ – Petr Fiala

Řada starých civilizací se zhroutila poté, co jejich vnitřní složitost přesáhla únosnou mez, jejich kreativní energie se nasměrovala špatným směrem a příliš mnoho jejich zdrojů se spotřebovalo na jejich vnitřní provoz. Evropa vytvořila nejsmělejší, nejbohatší a sociálně nejsoucitnější civilizaci v lidských dějinách nikoli proto, že by stavěla mosty tam, kde není třeba nic překročit. Nesmíříme se s představou, že by tomu teď mělo být jinak.

Nechceme Evropu čtyř krizí, ochromenou tím, že se snaží být něčím, čím není. Evropa naopak musí maximálně využít svých silných stránek. Chceme Evropu, pro kterou nebude heslo „jednotná v rozmanitosti“ jen frází. Evropu flexibilní, inkluzivní a akceschopnou. Chceme Evropu úspěšných států a v jejím srdci silné Česko.