České ekonomické století

V dnešním postfaktickém světě pocitů je dobré připomenout si základní nezpochybnitelná fakta stoletého vývoje české ekonomiky. Jak na tom Česko bylo a je ve srovnání se sousedy?

Chceme-li posoudit dosaženou ekonomickou úroveň země, případně její vývoj v čase, používáme ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele (HDP pc), tj. celkový objem produkce zboží a služeb v daném roce na jednoho obyvatele. Čím vyšší je takto měřená ekonomická úroveň, tím vyšší je obvykle také životní úroveň, resp. blahobyt obyvatelstva. Pokud však chceme srovnávat ekonomickou úroveň různých zemí, např. České republiky s Rakouskem, musíme zohlednit nejen rozdílné měny, ale i rozdílné cenové hladiny. Pokud jde o Česko, platí to zejména pro období po r. 1948. Proto se konstruuje ukazatel HDP pc v paritě kupní síly (HDP pc PPP), který toto kritérium splňuje.

Historických studií na toto téma je celá řada. Pro naše účely stačí připomenout, že ukazatel ekonomické úrovně v českých zemích byl v roce 1918 přinejmenším stejně velký jako obdobný ukazatel pro Rakousko. Srovnatelný HDP pc (případně i HDP pc PPP) českých zemí se také pohyboval na úrovni některých západoevropských zemí. České země (prostor v podstatě odpovídající dnešní České republice) na tom co do ekonomické výkonnosti, a tedy i ekonomické úrovně, byly výrazně lépe než agrární Slovensko či dokonce zaostalá Podkarpatská Rus. Byl to první středoevropský region, kde ještě v dobách rakousko-uherské monarchie nastala průmyslová revoluce. Například první osobní automobil zde spatřil světlo světa okolo roku 1900, byla tu sofistikovaná zbrojní výroba atd.

40 let komunistické (ne)ekonomiky

Zajímavější je vývoj po druhé světové válce. Srovnatelný ukazatel ekonomické úrovně (HDP pc PPP) na území dnešní České republiky byl těsně po válce o něco vyšší než tentýž ukazatel pro Rakousko. Česká ekonomika byla totiž podstatně méně poškozena válkou než ekonomika rakouská. V únoru 1948 nicméně převzala moc KSČ, postupně všechno znárodnila, potlačila tržní ekonomiku a izolovala ji od vnějších vlivů… a šlo to s námi relativně s kopce.

V období reálného socialismu HDP pc v paritě kupní síly rostl podstatně pomaleji než obdobný ukazatel pro Rakousko, které praktikovalo jistou variantu reálného kapitalismu (principy parlamentní demokracie, soukromé vlastnictví firem a otevřenou tržní ekonomiku). Na konci tohoto období, tj. v r. 1989, naše ekonomická úroveň odpovídala zhruba polovině úrovně rakouské ekonomiky, podle některých zdůvodněných odhadů byla spíše ještě o něco nižší (komplikaci zde představuje srovnávání ukazatelů v různých režimech).

Nabízí se realistický závěr, že kdybychom byli namísto reálného socialismu praktikovali alespoň kapitalismus rakouského střihu, výkonnost české ekonomiky by v letech 1948 až 1989 rostla obdobně jako v Rakousku. Tomu by odpovídala i životní úroveň (včetně dopravních sítí a další infrastruktury, životního prostředí apod.). Relativní zaostávání české ekonomické úrovně za rakouskou představuje kumulativně obrovskou částku pohybující se v bilionech českých korun. Řečeno natvrdo jsou to náklady ztracených příležitostí, tedy svého druhu cena, kterou jsme zaplatili za 40 let neefektivního experimentu s reálně socialistickou (ne)ekonomikou.

Relativní zaostávání české ekonomické úrovně za rakouskou představuje kumulativně obrovskou částku pohybující se v bilionech českých korun.

Rozdíl se po transformaci snižuje

Otázka zní, zda po naší transformaci (návratu k parlamentní demokracii a otevřené tržní ekonomice) pozorujeme snižování rozdílu výkonnosti obou ekonomik. Jinak řečeno zda ekonomická úroveň české ekonomiky konverguje v delším období k ekonomické úrovni Rakouska a kde se v současnosti nacházíme. Tady se můžeme obrátit na číselný ukazatel HDP na hlavu v paritě kupní síly, který máme k dispozici v publikacích Eurostatu, OECD, případně ČSÚ. Příslušná data ukazují, že průměrné roční tempo růstu českého HDP v období 1989 až 2017 je skutečně vyšší než tempo růstu srovnatelného rakouského ukazatele, takže v roce 2016 dosahuje český HDP pc v paritě kupní síly cca. 71 % stejného ukazatele pro Rakousko. A realistický odhad pro jubilejní rok 2018 je opět něco vyšší.

Jako velmi otevřenou ekonomiku závislou na příznivém vnějším prostředí nás silně postihla světová hospodářská a finanční krize po roce 2008, která trvala do nedávné doby. Důsledkem bylo několikaleté zpomalení až zastavení přibližování se rakouské (nebo německé aj.) ekonomické úrovni. Přes všechny peripetie hospodářského vývoje po našem návratu k reálnému kapitalismu se však rozdíl mezi naší a rakouskou ekonomickou, a tedy i životní úrovní snížil zhruba o polovinu. A dohánění Rakouska, země se čtvrtou nejvyšší ekonomickou úrovní v EU, nadále pokračuje.

Dále platí, že podle různých ukazatelů příjmové nerovnosti domácností (Gini coefficient apod.) patří Česká republika spolu se skandinávskými ekonomikami do skupiny zemí s relativně (možná až příliš) nízkou mírou příjmové nerovnosti. A má také nejnižší relativní míru chudoby v rámci zemí EU. To znamená, že z bohatnutí české ekonomiky po transformaci v 90. letech profitují prakticky všechny vrstvy obyvatelstva. Jistě, někdo více a někdo méně, to však je ve zdravé tržní ekonomice normální vývoj. Je proto nezpochybnitelné, že transformace k tržní ekonomice Česku pomohla.

Karel Dyba

Ekonom a univerzitní pedagog
Všechny články autora